Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Ο αυνανισμός

ΟΡΙΣΜΟΣ :
Αυνανισμός είνε η βδελυρά και ολέθρια συνήθεια, καθ' ην τα έξω γεννητικά όργανα ερεθίζονται τεχνητώς είτε δια της χειρός, είτε δι' εργαλείων, είτε απλώς δια της φαντασίας επί σκοπώ γενετησίου  διεγέρσεως ή και ικανοποιήσεως  της γενετησίου ορμής.

ΜΟΡΦΑΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΥ:
Γενικώς διακρίνομεν  τρία είδη αυνανισμού:
α) Τον  υ λ ι κ ό ν  ή  σ ω μ α τ ι κ ό ν  (δια των χειρών ή δι' εργαλείων)
β) Τον  η θ ι κ ό ν  ή  ψ υ χ ι κ ό ν
γ) Τον  μ ι κ τ ό ν  (σωματικόν και ψυχικόν)
Το τρίτον είδος είνε  το συνηθέστερον  και συχνότερον.  Ως επί το πλείστον, ο αυνανισμός  είνε ταυτοχρόνως σωματικός και ψυχικός.
Ο αυνανισμός καλείται  ψ υ χ ι κ ό ς  όταν ο γενετήσιος ερεθισμός λαμβάνη χώραν μόνον δι' υπεργέρσεως της φαντασίας με εικόνας αισχράς ή αναγνώσματα ανήθικα ή θεάματα απρεπή, άνευ επιψαύσεων επί των γεννητικών οργάνων.
Επί του ψυχικού αυνανισμού, ο οποίος είνε ίσως ο πλέον επιβλαβής αλλά επίσης και ο σπανιώτερος, λαμβάνει χώραν μια υπέρμετρος εργασία της φαντασίας. Σπατάλη νευρικής ουσίας και μέγιστη νευρική και ψυχική εξάντλησις συνοδεύουν συχνά την μορφήν αυτήν του αυνανισμού.
Ο ψυχικός αυνανισμός παρατηρείται συνήθως εις νευρασθενικούς υψίστου βαθμού.
Εάν εξετάσωμεν τον αυνανισμόν μερικώς, διακρίνομεν δύο μορφάς:
α) Τον κατά μόνας (ή μονήρη)
β) Τον αμοιβαίον
Ο αμοιβαίος είνε πειο ολέθριος από τον μονήρη, τόσο ένεκα της ηθικής διαφθοράς, την οποίαν συνεπάγεται, όσο και ένεκα των προκλήσεων, αι οποίαι δημιουργούν τεχνηκώς επανειλημμένας γενετησίους ανάγκας.

(Απόσμασμα από το βιβλίο "ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (Κίνδυνοι-Προφύλαξις-Θεραπεία)", ιατρού Μ.Μωυσείδου, Τυπογραφικά Καταστήματα Αδελφών Γεράρδων, Νοταρά 15, ΑΘΗΝΑΙ)

(Οποιος επιθυμεί να εμβαθύνει στις συνέπειες και την θεραπεία για να σωθεί ας σπεύσει να το προμηθευτεί, για μένα είναι ήδη πολύ αργά....)Υ.Γ.
Πάντως, σαν τον αμοιβαίον δεν έχει....

Δεν υπάρχουν σχόλια: